ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για αναγγελια απαιτήσεων πιστωτων κατα της ανωνυμης εταιρειας με την επωνυμια: «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικο τιτλο «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΕ» που τεθηκε σε καθεστως ειδικης διαχειρισης των αρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014

    Η Ειδική Διαχειρίστρια που διορίστηκε με την απόφαση υπ’ αριθμόν 1561/2019, στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης μέρους του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 1159/2021, 1160/2021 , 1161/2021, 1417/2021, 1419/2021 και 1420/2021 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Τους πιστωτές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΕ», σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του Ν. 4307/2014, όπως εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, καταθέσουν (εις διπλούν) τις αναγγελίες των απαιτήσεών τους.

Αθήνα, 11.10.2021

Η Ειδική Διαχειρίστρια

Βασιλική Τσιατά

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 παρ. 8 Ν. 4307/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 του Ν 4307/2014, η Ειδική Διαχειρίστρια,

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

για την 14η.09.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ., γενική συνέλευση των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας, με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για την υποβολή στο αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 70 παρ. 1 του ίδιου νόμου της από 09.07.2021 έκθεσης της Ειδικής Διαχειρίστριας που αφορά την εκποίηση του ανωτέρω αναφερόμενου ακινήτου για το οποίο κατατέθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, μία μόνο προσφορά.

Νέο Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014).

Με την με αριθμό 1561/18.06.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), τέθηκε σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 68 επ. του Ν. 4307/2014, η εταιρεία με την επωνυμία «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT» που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της Παλαιολόγου αρ. 12, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 088555102000 και Α.Φ.Μ. 094328299 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «EKTASIS DEVELOPMENT»), ενώ με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ως Ειδική Διαχειρίστρια αυτής η Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, Δικηγόρος Αθηνών, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Α’ βαθμίδα του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με αριθμό 61, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2006.

Διαβάστε την πλήρη πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 73 παρ. 8 Ν. 4307/2014

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 του Ν 4307/2014, η Ειδική Διαχειρίστρια,

ΣΥΓΚΑΛΕΙ

για την 21η.04.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ., γενική συνέλευση των πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας στα γραφεία αυτής, που βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 12, με μοναδικό θέμα την λήψη απόφασης για την υποβολή στο αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 70 παρ. 1 του ίδιου νόμου των από 17.02.2021, εκθέσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας που αφορά την εκποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων ακινήτων και περιουσιακών ομάδων, για έκαστο των οποίων κατατέθηκε, κατά τα προαναφερθέντα, μία μόνο προσφορά.

Νέο Ηράκλειο, 31 Μαρτίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ειδική Διαχειρίστρια ανακοινώνει ότι ουδεμία απόφαση του Αρείου Πάγου εκδόθηκε επί της ασκηθείσας από την οφειλέτρια εταιρεία (Ektasis Development) αναίρεσης, που να κάνει δεκτή την αναίρεση της και να ανατρέπει την ειδική διαχείριση ή να εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. Ούτε υπάρχει άλλη απόφαση οποιουδήποτε δικαστηρίου που να εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας των προκηρυχθέντων δεκαπέντε (15) πλειοδοτικών διαγωνισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής προσφορών ξεκινάει την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και λήγει την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 από τις 10πμ έως τις 6μμ.

Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 επ. Ν 4307/2014)

Σε συνέχεια των από 16.11.2020, 30.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, 05.01.2021 και 11.01.2021 ανακοινώσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT», περί μετάθεσης της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκποίησης τμήματος του ενεργητικού της άνω εταιρείας, με τη διενέργεια δεκαπέντε (15) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14.10.2020 σχετική πρόσκληση, ανακοινώνεται η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας αρχής γενομένης από την 18η Ιανουαρίου 2021.

Η Ειδική Διαχειρίστρια δηλοποιεί ότι από την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, στο διάστημα από 10:00 έως 18:00, στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας που βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 12, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας «EKTASIS DEVELOPMENT».

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Ειδική Διαχειρίστρια, στις 17.02.2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00, στα γραφεία της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας που βρίσκονται στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, επί της οδού Κ. Παλαιολόγου αρ. 12 και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαυρέττας Φωτίου Πολίτη ή του νομίμου αναπληρωτή της, η οποία θα συντάξει και το σχετικό πρακτικό.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14.10.2020 πρόσκληση, με την κατωτέρω σημειούμενη διόρθωση.

Προς αποφυγή σύγχυσης σημειώνεται, ότι τα υπ’ αριθμ. (3) και (5) εκποιούμενα ακίνητα ανήκοντα στην ΟΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η’ με ΚΩΔΙΚΟ Β18 της από 14.10.2020 πρόσκλησης φέρουν τα ΚΑΕΚ 050873602007/0/0 και 050873602009/0/0 αντίστοιχα και όχι τα εκ παραδρομής αναφερόμενα στην πρόσκληση , ΚΑΕΚ 050873601007/0/0 και 050873601009/0/0.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)

Με την με αριθμό 1561/18.06.2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκουσία Δικαιοδοσία), τέθηκε σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 68 επ. του Ν. 4307/2014, η εταιρεία με την επωνυμία «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT» που εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της Παλαιολόγου αρ. 12, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 088555102000 και Α.Φ.Μ. 094328299 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας «EKTASIS DEVELOPMENT»), ενώ με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ως Ειδική Διαχειρίστρια αυτής η Βασιλική Τσιατά του Παναγιώτη, Δικηγόρος Αθηνών, με Α.Μ./Δ.Σ.Α. 15570, κάτοικος Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52, η οποία είναι εγγεγραμμένη στην Α’ βαθμίδα του Μητρώου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με αριθμό 61, σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2006.

Διαβάστε την πλήρη πρόσκληση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν.4307/2014).

Σε συνέχεια των από 16.11.2020, 30.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, και 05.01.2021 ανακοινώσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT», περί μετάθεσης της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκποίησης τμήματος του ενεργητικού της άνω  εταιρείας, με τη  διενέργεια δεκαπέντε (15) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14.10.2020 σχετική πρόσκληση και κατόπιν της περαιτέρω παράτασης των επιβληθέντων στη χώρα, περιοριστικών μέτρων συνεπεία του Covid-19 και της εντεύθεν συνέχισης των δυσχερειών που αυτά προκάλεσαν, ανακοινώνεται η εκ νέου μετάθεση αυτής για το διάστημα που ακολουθεί τη λήξη τους, δηλαδή την 18η Ιανουαρίου 2021. Κατά το χρόνο εκείνο, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί.
Κατά τα λοιπά ισχύει  η από 14.10.2020 πρόσκληση.

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν.4307/2014).

Σε συνέχεια των από 16.11.2020, 30.11.2020, 07.12.2020, και 14.12.2020 ανακοινώσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT», περί μετάθεσης της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκποίησης τμήματος του ενεργητικού της άνω  εταιρείας, με τη  διενέργεια δεκαπέντε (15) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14.10.2020 σχετική πρόσκληση και κατόπιν της περαιτέρω παράτασης των επιβληθέντων στη χώρα, περιοριστικών μέτρων συνεπεία του Covid-19 και της εντεύθεν συνέχισης των δυσχερειών που αυτά προκάλεσαν, ανακοινώνεται η εκ νέου μετάθεση αυτής για το διάστημα που ακολουθεί τη λήξη τους, δηλαδή την 11η Ιανουαρίου 2021. Κατά το χρόνο εκείνο, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί.
Κατά τα λοιπά ισχύει  η από 14.10.2020 πρόσκληση.

Αθήνα, 05 Ιανουαρίου 2021

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν.4307/2014).

Σε συνέχεια των από 16.11.2020, 30.11.2020 και 07.12.2020 ανακοινώσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «EKTASIS DEVELOPMENT», περί μετάθεσης της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκποίησης τμήματος του ενεργητικού της άνω  εταιρείας, με τη  διενέργεια δεκαπέντε (15) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14.10.2020 σχετική πρόσκληση και κατόπιν της περαιτέρω παράτασης των επιβληθέντων στη χώρα, περιοριστικών μέτρων συνεπεία του Covid-19 και της εντεύθεν συνέχισης των δυσχερειών που αυτά προκάλεσαν, ανακοινώνεται η εκ νέου μετάθεση αυτής για το διάστημα που ακολουθεί τη λήξη τους, δηλαδή την 07η Ιανουαρίου 2021. Κατά το χρόνο εκείνο, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί.
Κατά τα λοιπά ισχύει  η από 14.10.2020 πρόσκληση.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν.4307/2014).

Σε συνέχεια των από 16.11.2020 και 30.11.2020 ανακοινώσεων της Ειδικής Διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “EKTASIS DEVELOPMENT”, περί μετάθεσης της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκποίησης τμήματος του ενεργητικού της άνω  εταιρείας, με τη  διενέργεια δεκαπέντε (15) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14.10.2020 σχετική πρόσκληση και κατόπιν της περαιτέρω παράτασης των επιβληθέντων στη χώρα,  περιοριστικών μέτρων συνεπεία του Covid-19 και της εντεύθεν συνέχισης των δυσχερειών που αυτά προκάλεσαν, ανακοινώνεται η εκ νέου μετάθεση αυτής για το διάστημα που ακολουθεί τη λήξη τους, δηλαδή την 14η Δεκεμβρίου 2020. Κατά το χρόνο εκείνο, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14.10.2020 πρόσκληση.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν.4307/2014).

Σε συνέχεια της από 16.11.2020 ανακοίνωσης της Ειδικής Διαχειρίστριας της εταιρείας με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “EKTASIS DEVELOPMENT”, περί μετάθεσης της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας εκποίησης τμήματος του ενεργητικού της άνω εταιρείας, με τη διενέργεια δεκαπέντε (15) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, όπως αυτή περιγράφεται στην από 14.10.2020 σχετική πρόσκληση και κατόπιν της περαιτέρω παράτασης των επιβληθέντων στη χώρα, περιοριστικών μέτρων συνεπεία του Covid-19 και της εντεύθεν συνέχισης των δυσχερειών που αυτά προκάλεσαν, ανακοινώνεται η εκ νέου μετάθεση αυτής για το διάστημα που ακολουθεί τη λήξη τους, δηλαδή την 7η Δεκεμβρίου 2020. Κατά το χρόνο εκείνο, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με τα δεδομένα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14.10.2020 πρόσκληση.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΤΑ

Διαβάστε την ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «EKTASIS DEVELOPMENT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν.4307/2014).

Σύμφωνα με την από 14.10.2020 πρόσκληση διενέργειας δεκαπέντε (15) ανεξάρτητων δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών με σκοπό την εκποίηση τμήματος του ενεργητικού της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο “EKTASIS DEVELOPMENT”, προκηρύχθηκαν δεκαπέντε (15) ανεξάρτητοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ανακοινώνεται ότι, λόγω των μέτρων που επιβλήθηκαν στη χώρα, συνεπεία του Covid-19 και των δυσχερειών που αυτά προκάλεσαν στην εν εξελίξει διαδικασία εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων, μετατίθεται η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το διάστημα που ακολουθεί τη λήξη αυτών (που ως γνωστόν λήγουν την 30η Νοεμβρίου 2020). Κατά το χρόνο εκείνο, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί ανάλογα με τα δεδομένα όπως θα έχουν διαμορφωθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 14.10.2020 πρόσκληση.

Διαβάστε την ανακοίνωση